Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Chữ

Vườn vườn rậm chữ
Hàng hàng văn tự đá xô nhau
Tung tẩy trò huyễn hóa
Gieo hề gieo

2 nhận xét: