Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

ngơ ngác

"Càng tin cậy càng ngơ ngác và càng ngơ ngác lại càng tin cậy

1 nhận xét: