Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Hold 2

Muốn ôm anh thật chặt
song ngại ấm lòng tay
ngại mùa yêu ùa lại...
và thương mến...sa lầy!