Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

13.6.2012

Ta có trăm tay vẫn ngồi yên không bắt gió/ Trùng điệp sắc màu trên nắng ngõ tương duyên...(Thi Vũ)