Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Tầm ẩn giả bất ngộ

"Quà thơ" tháng 9


Tùng hạ vấn đồng tử,
Ngôn sư thái dược khứ.
Chỉ tại thử sơn trung,
Vân thâm bất tri xứ.

Giả Đảo

Có rất nhiều bản dịch nhưng có lẽ đây là bản mình thích nhất:

Tìm ẩn sĩ không gặp

Dưới cội tùng nghe trẻ
Rằng thầy hái thuốc xa
Chỉ trong vòng núi ấy
Mây thẫm khó tìm ra

(thivien.net)

Lam Điền sư huynh hỗn dịch:

Dưới tùng hỏi chú tiểu đồng
Thưa: thầy hả, ổng lòng vòng mới đây
Loanh quanh hái thuốc núi này
Nhưng mây mù mịt, bó tay, khỏi tìm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét